T Fresh Company d.b.a. Yes Produce

Bunapi

(White Shimeji) CA
100g*24pk

Bunashimeji

(Brown Shimeji) CA
100g*24pk

Maitake

CA
100g*24pk

Seafood Mushroom

CN
150g * 34 pk

Eryngii

(King Oyster) CA
270g*10pk

King Oyster

CN
11 lbs

Oyster Mushroom

CN
5 or 10 lbs

Shiitake Mushroom

8 oz * 8 tray

Shiitake Flower

CN
11 lbs

Enoki Korea

150g * 34pk

Enoki Korea

200g * 25 pk

Woodear Mushroom

6 oz * 10 pk

{title}

{spec}